Tag Archives: #Highlands

Lèirsinn shoilleir an Eilean a’ Cheò

Read in English Tha am Maoin Dualchais Nàdarra is Chultarail againn a’ toirt taic do chothroman a bhios a’ glèidheadh, a’ dìon is ag adhartachadh nàdar is cultar na Gàidhealtachd is nan Eilean. Anns a’ bhloga an-diugh, bruidhnidh sinn ri … Continue reading

Posted in Access, active travel | Tagged , , , , , | Leave a comment

An Ceòl a bu Bhinne Chualas / The Sweetest Music Ever Heard

Sgrìobh an sàr-bhàrd Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir mu a ghràdh do nàdar. ’S dòcha gu bheil a bhàrdachd fhèin a cheart cho airidh air moladh ’s a tha òran nan cearcan monaidh … The master wordsmith Duncan Bàn MacIntyre … Continue reading

Posted in Gaelic, History, Nature in art, poetry, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment