Tag Archives: Gaelic

A Gaelic View of ‘Wild’

The Gaelic equivalent of the English word ‘rewilding’ is ‘ath-fhiadhachadh’. Roddy Maclean argues that the word, and the concept, sit comfortably within a Gaelic world-view. Continue reading

Posted in Gaelic, Rewilding, Uncategorized, woodlands | Tagged , , , , | Leave a comment

‘Ath-fhiadhachadh’ tro Shùilean nan Gàidheal

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ cumail a-mach gu bheil ‘ath-fhiadhachadh’ nàdarrach gu leòr mar bheachd-smuain agus mar fhacal Continue reading

Posted in Gaelic, Rewilding, Uncategorized, woodlands | Tagged , , , | Leave a comment

Fairy Mountains of the Gàidhealtachd

The word sìth for ‘fairy mountain’ is less frequent than its diminutive form sìthean, but it is to be found in the names of some significant and beautiful hills. Leugh ann an Gàidhlig Many readers will be aware that the … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Sìthean na Gàidhealtachd

Chan eil am facal sìth cho bitheanta ri a mheanbh-riochd, sìthean, ach tha e ri fhaicinn ann an ainmean grunn bheanntan brèagha. Read in English Bidh leughadairean gu leòr eòlach air an fhacal sìthean agus mar a bhios daoine a’ … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

The ‘Goose’ that Calls the Rain

In Gaelic tradition, the red-throated diver not only predicts rain but actually ‘calls it in’. Leugh ann an Gàidhlig A few months ago, I wrote a blog about birds whose behaviour – according to Gaelic tradition – might be used … Continue reading

Posted in Birds, Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

‘Gèadh’ Ruadh an Uisge

Bidh an learga-ruadh ‘ag èigheachd air an uisge’, co-dhiù a rèir beul-aithris. Read in English Beagan mhìosan air ais, sgrìobh mi blog mu eòin a bhios ag innse dhuinn mun aimsir romhainn, co-dhiù ann am beul-aithris nan Gàidheal. Bidh an … Continue reading

Posted in Birds, Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Yellow plant of Beltane

The marsh marigold is a vivid reminder of the close links between Gaelic culture and the Scottish seasons, as Ruairidh MacIlleathain explains. Leugh ann an Gàidhlig The day that starts the summer, now the first of May, is still known … Continue reading

Posted in Flowers, Folklore, Gaelic | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Lus buidhe Bealltainn

Tha na Gàidheil fhathast a’ comharrachadh na Bealltainn, co-dhiù le bhith ag ainmeachadh a’ chiad latha dhen Chèitean mar ‘Latha Buidhe Bealltainn’. Tha ‘buidhe’ an dà chuid na chomharra de dhath agus de dheagh fhortan (canaidh sinn ‘nach buidhe dhut’ … Continue reading

Posted in Flowers, Folklore, Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Nathraichean Nimhe is Gliocais

Tha àite mòr aig an nathair ann am beul-aithris nan Gàidheal Read in English Bha na seann Ghàidheil gu math measail air tòimhseachain, agus seo eisimpleir de a leithid, ged nach bi e furasta do dhaoine anns an latha an-diugh … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Adders of Poison and Wisdom

Adders have a significant place in Gaelic folklore Leugh ann an Gàidhlig The old Gaels were very fond of puzzles, and here’s an example of one whose solution might not be immediately obvious to the modern eye or ear: Tha … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment