Tag Archives: Gaelic

Àirighean Os-nàdarrach / Supernatural Shielings

An cuir sibh ris an liosta de dh’àirighean ‘na h-aon oidhche’? / Can you add to the list of ‘one-night’ shielings? Àirighean na h-Aon Oidhche Tha làraichean sheann àirighean air feadh na Gàidhealtachd a’ cumail nar cuimhne mar a bhiodh … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , ,

The month of maggots and flies

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ mìneachadh mar a fhuair “An t-Iuchar” ainm. Tha eadar-theangachadh Beurla às dèidh na Gàidhlig. Roddy Maclean tells us about the history behind the Gaelic name for ‘July.’ An English translation follows below the Gaelic. Mìos nan … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , ,

Astonishing facts about place names – folklore of the Gaels.

This blog explores part of the rich folklore of the Gaels and the importance of the Gaelic heroines of Scotland and Ireland in the naming of places.  A must read.… An English translation is below Gaelic text. Na Dùin a … Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, SNH, Uncategorized | Tagged , ,

Fascinating Gaelic-named islands of Loch Lomond

Ruairidh MacIlleathain guides us through the fascinating ‘Inches’ – the Gaelic-named islands of Loch Lomond. The English summary can be read underneath the Gaelic. Loch nan Innsean Tha am facal innis a’ nochdadh ann an grunn riochdan ann an ainmean-tìre … Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, National Nature Reserves, Uncategorized | Tagged , ,

Achlasan Chaluim Chille / Columba’s Armpit Package

Tha lus a tha ceangailte ri meadhan an t-samhraidh cuideachd a’ cuimhneachadh Naomh Ceilteach ainmeil / A plant connected to midsummer also recalls a famous Celtic saint … Tha Lus Chaluim Chille co-cheangailte ri Naomh Eòin ann am Beurla (‘St. … Continue reading

Posted in Beinn Eighe NNR, Flowers, Folklore, Gaelic, National Nature Reserves, SNH, Uncategorized, wild flowers | Tagged , ,

Ainmean Gàidhlig air na Maoraich / Gaelic Names for Marine Molluscs

Tha liosta de dh’ainmean Gàidhlig airson 85 maoraich a ghabhas lorg timcheall costa na h-Alba air a dhol a-mach gu co-chomhairleachadh poblach / A list of proposed standard Gaelic names for 85 marine mollusc species in Scottish waters has gone … Continue reading

Posted in beach, beaches, coastal, cowries, Gaelic, Marine, sea life, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , ,

Faclan Gàidhlig agus a’ mhuir / Gaelic words and the sea

’S e Ceit Langhorne a sgrìobh am bloga againn an-diugh. Tha i na Neach-taic Corpais aig Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig (DASG) aig Oilthigh Ghlaschu. ’S e tasgladh digiteach a th’ ann an DASG ’s e stèidhichte air cruinneachadh de … Continue reading

Posted in beach, beaches, coastal, Gaelic, Marine, sea life, SNH, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , ,

Earball peucaig no bò riabhach?/A peacock’s tail or a brindled cow?

Cò fear as fheàrr a nì tuairisgeul de dh’aimsir deireadh a’ Mhàirt am-bliadhna? / Which is the better descriptor of the end of March this year? Trì Latha Sgathaidh na Bà Riabhaich Tha dà bharail eadar-dhealaichte mun aimsir a bhios … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , , ,

‘Tìr nan Òg’ ann am Bliadhna na h-Òigridh / ‘Land of the Ever Young’ in the Year of Young People

Anns a’ bhliadhna seo a tha a’ comharrachadh òigridh, tha e iomchaidh a bhith a’ cuimhneachadh an fhaoinsgeil mu thìr anns nach fhàsadh daoine sean / In this year marking young people, it is fitting to recall the ancient Gaelic … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , , ,

‘Coileach’ air Aghaidh na Tìre / ‘Rooster’ in the Landscape

Tha Bliadhna a’ Choilich aig na Sìonaich an impis thighinn gu ceann – deagh àm airson sùil a thoirt air an fhacal ‘coileach’ ann an ainmean-àite / The Chinese Year of the Rooster is about to come to an end … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , ,