Tag Archives: Gaelic

Earball peucaig no bò riabhach?/A peacock’s tail or a brindled cow?

Cò fear as fheàrr a nì tuairisgeul de dh’aimsir deireadh a’ Mhàirt am-bliadhna? / Which is the better descriptor of the end of March this year? Trì Latha Sgathaidh na Bà Riabhaich Tha dà bharail eadar-dhealaichte mun aimsir a bhios … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , , ,

‘Tìr nan Òg’ ann am Bliadhna na h-Òigridh / ‘Land of the Ever Young’ in the Year of Young People

Anns a’ bhliadhna seo a tha a’ comharrachadh òigridh, tha e iomchaidh a bhith a’ cuimhneachadh an fhaoinsgeil mu thìr anns nach fhàsadh daoine sean / In this year marking young people, it is fitting to recall the ancient Gaelic … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , , ,

‘Coileach’ air Aghaidh na Tìre / ‘Rooster’ in the Landscape

Tha Bliadhna a’ Choilich aig na Sìonaich an impis thighinn gu ceann – deagh àm airson sùil a thoirt air an fhacal ‘coileach’ ann an ainmean-àite / The Chinese Year of the Rooster is about to come to an end … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , ,

Sealladh Gàidhlig air Reul-bhad Ainmeil / A Gaelic interpretation of a familiar constellation

Tha na h-oidhcheannan dorcha a th’ againn an-dràsta a’ toirt deagh cothrom dhuinn sùil a thoirt air na speuran. Seo mar a bhios na Gàidheil a’ tuigsinn cruth is cumadh an reul-bhaid ris an canar Orion ann am Beurla. Nach … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , ,

Iùl Gàidhlig do Luchd-rùrachd / Gaelic Foraging Guide

Mar thoradh air an taic airson na ceanglaichean eadar a’ Ghàidhlig agus àrainneachd na h-Alba a dhaingneachadh, tha Dualchas Nàdair na h-Alba, le taic bho Bhòrd na Gàidhlig, air leabhran-iùil Gàidhlig air rùrachd a chruthachadh; thathar a’ smaoineachadh gur e … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , ,

Oighreag an Fhoghair – The elusive cloudberry

Now is the time to get onto the hills foraging for deliciously juicy cloudberries for your winter jam. Roddy Maclean tells us more about them and their connection with Gaelic place names. Bidh Albannaich a thadhlas air Lochlann a’ faicinn, … Continue reading

Posted in biodiversity, Gaelic | Tagged , ,

Àirighean Samhraidh – Summer shielings

Àirigh Shamhraidh ‘summer shieling’ is the focus of our regular Gaelic article by Roddy Maclean. This month he looks at the name Àirigh which recalls a time when people would leave the townships with their cattle and benefit from the … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , ,

Sàr-rùrachd ann an Dùn Stafhainis – Gourmet foraging in Dunstaffnage

Cuir sàr-eòlaiche rùrachd ri oide àrainneachd Gàidhealach agus tha cuirm biadh fiadhain air leth ann. Take a foraging expert and add a Gaelic environmental educator to create the perfect recipe for a day out discovering wild food.  Read the full … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , ,

Ten Gaelic place name facts

Many of Scotland’s place names have Gaelic origins, some with fascinating stories and some very surprising. Here we’ve chosen our top ten. The Cairngorms get their English name from the Gaelic An Càrn Gorm ‘the blue mountain’ (the location of … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , ,

Air rothair gu socair air Slighe Innse Gall….. Cycling the Hebridean Way slow time…..

‘S ann air latha geamhradail am meadhan a’ Mhàirt a ghabh am fear-rothair iomraiteach Mark Beaumont an dùbhlan os làimh gun siùbhladh e Slighe Innse Gall gu lèir an ceann 24 uairean a thìde. Da rèir fhèin bha an t-slighe, … Continue reading

Posted in Gaelic, National Walking and Cycling Network | Tagged , , , , ,