Category Archives: Gaelic

A’ Ghaoth agus an Aimsir / Wind and Weather

Faodaidh atharrachadh na gaoithe a rèir na combaist innse dhuinn mun aimsir a tha romhainn / The direction of the wind can help us predict the weather, according to traditional lore. Àirde na gaoithe agus ro-innse na h-aimsir Tha seanfhacal … Continue reading

Posted in coastal, Folklore, Gaelic, History, Marine, sea life, SNH, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , ,

Creagan, Aibhnichean is Minn a’ Leum / Crags, Rivers and Leaping Kids

Tha minn a’ nochdadh gu tric air aghaidh na tìre air a’ Ghàidhealtachd /  Young goats appear in many places in Scotland’s Gaelic landscape. Creagan, Aibhnichean is Minn a’ Leum Ann an monadh Chinn Tìre, deas air an Tairbeart, tha abhainn … Continue reading

Posted in deer, Folklore, Gaelic, SNH, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Faoileagan nan Seanfhaclan / Seagulls of Many Proverbs

Tha na faoileagan a’ nochdadh ann an mòran sheanfhaclan is abairtean / Seagulls appear in large number of Gaelic proverbs and observations about nature Faoileagan nan Seanfhaclan Tha e iongantach na th’ againn de sheanfhaclan co-cheangailte ri faoileagan. Bidh sibh … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized

Crios Gaisgich, Aspirin agus Tì / ‘Cuchullin’s Belt’, Aspirin and Tea

Seo àm math dhen bhliadhna airson a bhith a’ faicinn agus a’ cruinneachadh lus a tha co-cheangailte ri fear de na gaisgich as ainmeile againn / This is a great time to see and forage a plant named for one … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized

A’ Mhuc Bheag Reamhar a Bhios a’ Puthadaich / The Little Fat Puffing ‘Pig’

Tha grunn fhaclan Gàidhlig airson ‘porpoise’; thàinig am fear as cumanta on Albais / There are many Gaelic names for the common or harbour porpoise; the most common came into the language from Scots A’ Mhuc Bheag Reamhar a Bhios … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized

Lusan a tha a’ Casg na Fala / Blood-staunching Plants

Tha grunn lusan dùthchasach air an tomhas mar èifeachdach ann a bhith a’ casg sileadh fala à lotan / A number of our native plants have been traditionally used to help prevent blood flow from skin wounds Lusan a tha … Continue reading

Posted in Gaelic, Scottish Natural Heritage

Èildean ann an Ainmean-àite / Hinds in Place-names

Tha am facal eilid a’ nochdadh gu tric ann an ainmean-àite air a’ Ghàidhealtachd, mar a tha Ruairidh MacIlleathain a’ mìneachadh / The Gaelic name for the red deer hind appears frequently in the Highland landscape, as Roddy Maclean explains. … Continue reading

Posted in Gaelic, Scottish Natural Heritage

Faclan eile airson ‘Madadh-allaidh’ / Gaelic words for ‘Wolf’

Tha an t-uabhas fhaclan Gàidhlig a tha a’ seasamh airson ‘madadh-allaidh’ / There is a large number of Gaelic words meaning ‘wolf’. Faclan eile airson ‘Madadh-allaidh’ Tha an t-uabhas de cheann-fhaclan ann am Faclair Dwelly a sheasas airson na Beurla … Continue reading

Posted in Gaelic, Scottish Natural Heritage

Brìde, a’ Chailleach agus an Cuilean / Bride, the Cailleach and the Puppy

’S e toiseach a’ Ghearrain àm sònraichte, anns am biodh na Gàidheil gu traidiseanta a’ dùileachadh droch aimsir  / The beginning of February is a special time, during which the Gaels traditionally hoped for bad weather. Brìde, a’ Chailleach agus an … Continue reading

Posted in Gaelic, Scottish Natural Heritage

Cluaidh – Ùrachadh na h-Aibhne / Clyde – A River Recovery

The Clyde is a living, lively place for people and nature. Let’s celebrate  the nature and culture of one of Scotland’s most famous rivers, the river Clyde.  Let’s look back at the unique performance as part of the Royal National … Continue reading

Posted in Gaelic, Nature in art, Uncategorized | Tagged , , , ,