Category Archives: Gaelic

Peursair na Feamainn / The Seaweed Watchman

Bidh stoirmean a’ gheamhraidh a’ cur brùchdan feamainn air tràighean gainmhich taobh an iar nan Eilean Siar, far am faodar a chruinneachadh agus a chleachdadh mar thodhar. Aig aon àm, bha fear aig gach coimhearsnachd a chumadh a shùil a-mach … Continue reading

Posted in Gaelic, machair, Scottish Natural Heritage, SNH

A’ cruinneachadh Ainmean-àite Èirisgeidh / Collecting the placenames of Eriskay

Tha Liam Crouse, Oifigear Mheadhanan is Conaltraidh Gàidhlig aig Ceòlas, air aoigheachd againn le bloga ùr. Tha sinn glè thoilichte a bhith ag obair còmhla ri Ceòlas agus Ainmean-Àite na h-Alba air an ath-leabhran san t-sreath Gàidhlig air Aghaidh na … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , ,

Mìos nan Damh / Month of Stags

Tha an Dàmhair sònraichte do na Gàidheil, a’ comharrachadh dlùth-cheangal eadar ar cànan is dualchas, agus àrainneachd nàdarrach na h-Alba / October might simply be the ‘eighth month’ (later elevated to tenth) for English speakers, but to Gaels it is … Continue reading

Posted in Gaelic, National Nature Reserves

Mòine: Gaelic vocabulary for peat

Tha sinn glè thoilichte gu bheil bloga aoighe eile againn bhon sgioba aig Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig.  An turas-sa, tha Ceit Langhorne a’ toirt sùil air briathrachas na Gàidhlig ceangailte ris a’ mhòine  /We’re delighted to feature another guest … Continue reading

Posted in Gaelic, mosses, peatland restoration | Tagged , , ,

Dualchas coitcheann / Common heritage

Am mìos seo bidh sinn a’ toirt sùil air an fhacal ‘breac’ ann an litreachas na Gàidhlig. Tha ceangal aige ri iasg, lochan agus tòrr a bharrachd. / This month we look at the many uses of breac ‘speckled’ in Gaelic … Continue reading

Posted in Gaelic, SNH, Uncategorized | Tagged , , ,

Eun-mara le tòrr ainmean / The seabird with many aliases

’S iomadh duine a tha measail air a’ bhuthaid, ach abair uiread de dh’ainmean Gàidhlig a th’ oirre / The puffin is many people’s favourite seabird – but when it comes to its Gaelic name, there are lots to choose … Continue reading

Posted in Birds, Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , ,

Àirighean Os-nàdarrach / Supernatural Shielings

An cuir sibh ris an liosta de dh’àirighean ‘na h-aon oidhche’? / Can you add to the list of ‘one-night’ shielings? Àirighean na h-Aon Oidhche Tha làraichean sheann àirighean air feadh na Gàidhealtachd a’ cumail nar cuimhne mar a bhiodh … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , ,

The month of maggots and flies

Tha Ruairidh MacIlleathain a’ mìneachadh mar a fhuair “An t-Iuchar” ainm. Tha eadar-theangachadh Beurla às dèidh na Gàidhlig. Roddy Maclean tells us about the history behind the Gaelic name for ‘July.’ An English translation follows below the Gaelic. Mìos nan … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , ,

Astonishing facts about place names – folklore of the Gaels.

This blog explores part of the rich folklore of the Gaels and the importance of the Gaelic heroines of Scotland and Ireland in the naming of places.  A must read.… An English translation is below Gaelic text. Na Dùin a … Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, SNH, Uncategorized | Tagged , ,

Fascinating Gaelic-named islands of Loch Lomond

Ruairidh MacIlleathain guides us through the fascinating ‘Inches’ – the Gaelic-named islands of Loch Lomond. The English summary can be read underneath the Gaelic. Loch nan Innsean Tha am facal innis a’ nochdadh ann an grunn riochdan ann an ainmean-tìre … Continue reading

Posted in Folklore, Gaelic, National Nature Reserves, Uncategorized | Tagged , ,