Category Archives: Gaelic

Lusan a tha a’ Casg na Fala / Blood-staunching Plants

Tha grunn lusan dùthchasach air an tomhas mar èifeachdach ann a bhith a’ casg sileadh fala à lotan / A number of our native plants have been traditionally used to help prevent blood flow from skin wounds Lusan a tha … Continue reading

Posted in Gaelic, Scottish Natural Heritage

Èildean ann an Ainmean-àite / Hinds in Place-names

Tha am facal eilid a’ nochdadh gu tric ann an ainmean-àite air a’ Ghàidhealtachd, mar a tha Ruairidh MacIlleathain a’ mìneachadh / The Gaelic name for the red deer hind appears frequently in the Highland landscape, as Roddy Maclean explains. … Continue reading

Posted in Gaelic, Scottish Natural Heritage

Faclan eile airson ‘Madadh-allaidh’ / Gaelic words for ‘Wolf’

Tha an t-uabhas fhaclan Gàidhlig a tha a’ seasamh airson ‘madadh-allaidh’ / There is a large number of Gaelic words meaning ‘wolf’. Faclan eile airson ‘Madadh-allaidh’ Tha an t-uabhas de cheann-fhaclan ann am Faclair Dwelly a sheasas airson na Beurla … Continue reading

Posted in Gaelic, Scottish Natural Heritage

Brìde, a’ Chailleach agus an Cuilean / Bride, the Cailleach and the Puppy

’S e toiseach a’ Ghearrain àm sònraichte, anns am biodh na Gàidheil gu traidiseanta a’ dùileachadh droch aimsir  / The beginning of February is a special time, during which the Gaels traditionally hoped for bad weather. Brìde, a’ Chailleach agus an … Continue reading

Posted in Gaelic, Scottish Natural Heritage

Cluaidh – Ùrachadh na h-Aibhne / Clyde – A River Recovery

The Clyde is a living, lively place for people and nature. Let’s celebrate  the nature and culture of one of Scotland’s most famous rivers, the river Clyde.  Let’s look back at the unique performance as part of the Royal National … Continue reading

Posted in Gaelic, Nature in art, Uncategorized | Tagged , , , ,

Reul-bhad nan Dreagan / The Meteor Constellation

Tha ainm Gàidhlig air fear de na reul-bhadan a’ cur nar cuimhne tachartas iongantach anns na speuran gach bliadhna / The Gaelic name for the constellation Ursa Minor reminds us to keep our eyes open this month for an unusual … Continue reading

Posted in Gaelic, National Nature Reserves, Scottish Natural Heritage, SNH

Peursair na Feamainn / The Seaweed Watchman

Bidh stoirmean a’ gheamhraidh a’ cur brùchdan feamainn air tràighean gainmhich taobh an iar nan Eilean Siar, far am faodar a chruinneachadh agus a chleachdadh mar thodhar. Aig aon àm, bha fear aig gach coimhearsnachd a chumadh a shùil a-mach … Continue reading

Posted in Gaelic, machair, Scottish Natural Heritage, SNH

A’ cruinneachadh Ainmean-àite Èirisgeidh / Collecting the placenames of Eriskay

Tha Liam Crouse, Oifigear Mheadhanan is Conaltraidh Gàidhlig aig Ceòlas, air aoigheachd againn le bloga ùr. Tha sinn glè thoilichte a bhith ag obair còmhla ri Ceòlas agus Ainmean-Àite na h-Alba air an ath-leabhran san t-sreath Gàidhlig air Aghaidh na … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , ,

Mìos nan Damh / Month of Stags

Tha an Dàmhair sònraichte do na Gàidheil, a’ comharrachadh dlùth-cheangal eadar ar cànan is dualchas, agus àrainneachd nàdarrach na h-Alba / October might simply be the ‘eighth month’ (later elevated to tenth) for English speakers, but to Gaels it is … Continue reading

Posted in Gaelic, National Nature Reserves

Mòine: Gaelic vocabulary for peat

Tha sinn glè thoilichte gu bheil bloga aoighe eile againn bhon sgioba aig Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig.  An turas-sa, tha Ceit Langhorne a’ toirt sùil air briathrachas na Gàidhlig ceangailte ris a’ mhòine  /We’re delighted to feature another guest … Continue reading

Posted in Gaelic, mosses, peatland restoration | Tagged , , ,