Category Archives: Gaelic

Brìde, a’ Chailleach agus an Cuilean / Bride, the Cailleach and the Puppy

’S e toiseach a’ Ghearrain àm sònraichte, anns am biodh na Gàidheil gu traidiseanta a’ dùileachadh droch aimsir  / The beginning of February is a special time, during which the Gaels traditionally hoped for bad weather. Brìde, a’ Chailleach agus an … Continue reading

Posted in Gaelic, Scottish Natural Heritage

Cluaidh – Ùrachadh na h-Aibhne / Clyde – A River Recovery

The Clyde is a living, lively place for people and nature. Let’s celebrate  the nature and culture of one of Scotland’s most famous rivers, the river Clyde.  Let’s look back at the unique performance as part of the Royal National … Continue reading

Posted in Gaelic, Nature in art, Uncategorized | Tagged , , , ,

Reul-bhad nan Dreagan / The Meteor Constellation

Tha ainm Gàidhlig air fear de na reul-bhadan a’ cur nar cuimhne tachartas iongantach anns na speuran gach bliadhna / The Gaelic name for the constellation Ursa Minor reminds us to keep our eyes open this month for an unusual … Continue reading

Posted in Gaelic, National Nature Reserves, Scottish Natural Heritage, SNH

Peursair na Feamainn / The Seaweed Watchman

Bidh stoirmean a’ gheamhraidh a’ cur brùchdan feamainn air tràighean gainmhich taobh an iar nan Eilean Siar, far am faodar a chruinneachadh agus a chleachdadh mar thodhar. Aig aon àm, bha fear aig gach coimhearsnachd a chumadh a shùil a-mach … Continue reading

Posted in Gaelic, machair, Scottish Natural Heritage, SNH

A’ cruinneachadh Ainmean-àite Èirisgeidh / Collecting the placenames of Eriskay

Tha Liam Crouse, Oifigear Mheadhanan is Conaltraidh Gàidhlig aig Ceòlas, air aoigheachd againn le bloga ùr. Tha sinn glè thoilichte a bhith ag obair còmhla ri Ceòlas agus Ainmean-Àite na h-Alba air an ath-leabhran san t-sreath Gàidhlig air Aghaidh na … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , ,

Mìos nan Damh / Month of Stags

Tha an Dàmhair sònraichte do na Gàidheil, a’ comharrachadh dlùth-cheangal eadar ar cànan is dualchas, agus àrainneachd nàdarrach na h-Alba / October might simply be the ‘eighth month’ (later elevated to tenth) for English speakers, but to Gaels it is … Continue reading

Posted in Gaelic, National Nature Reserves

Mòine: Gaelic vocabulary for peat

Tha sinn glè thoilichte gu bheil bloga aoighe eile againn bhon sgioba aig Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig.  An turas-sa, tha Ceit Langhorne a’ toirt sùil air briathrachas na Gàidhlig ceangailte ris a’ mhòine  /We’re delighted to feature another guest … Continue reading

Posted in Gaelic, mosses, peatland restoration | Tagged , , ,

Dualchas coitcheann / Common heritage

Am mìos seo bidh sinn a’ toirt sùil air an fhacal ‘breac’ ann an litreachas na Gàidhlig. Tha ceangal aige ri iasg, lochan agus tòrr a bharrachd. / This month we look at the many uses of breac ‘speckled’ in Gaelic … Continue reading

Posted in Gaelic, SNH, Uncategorized | Tagged , , ,

Eun-mara le tòrr ainmean / The seabird with many aliases

’S iomadh duine a tha measail air a’ bhuthaid, ach abair uiread de dh’ainmean Gàidhlig a th’ oirre / The puffin is many people’s favourite seabird – but when it comes to its Gaelic name, there are lots to choose … Continue reading

Posted in Birds, Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , ,

Àirighean Os-nàdarrach / Supernatural Shielings

An cuir sibh ris an liosta de dh’àirighean ‘na h-aon oidhche’? / Can you add to the list of ‘one-night’ shielings? Àirighean na h-Aon Oidhche Tha làraichean sheann àirighean air feadh na Gàidhealtachd a’ cumail nar cuimhne mar a bhiodh … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , ,