Category Archives: Gaelic

Iasgair nan Loch / The Fisher of the Lochs

Tha iasgair iteach air a chuimhneachadh ann an Loch an Iasgair / Loch an Iasgair means ‘loch of the fisher’ but it’s not the human variety. ‘Iasgair’ nan Loch Anns an dùthaich mhonadail, gharbh air cùl Pholl Iù, tha loch … Continue reading

Posted in Birds, Folklore, Gaelic, History, SNH, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , ,

Leigheasann Tonn a’ Chladaich / Thrifty Gaelic Cures

Tha tonn a’ chladaich na leigheas airson dà thinneis, a rèir beul-aithris / Traditional lore identifies thrift as means of curing two ailments. Leigheas airson Trom-inntinn is Ceann-daoraich ’S e tonn a’ chladaich (ris an can cuid neòinean a’ chladaich) … Continue reading

Posted in coastal, Flowers, Folklore, foraging, Gaelic, History, Natural Health Service, sea life, SNH, Uncategorized, wild flowers | Tagged , , , , , , , ,

A’ Ghaoth agus an Aimsir / Wind and Weather

Faodaidh atharrachadh na gaoithe a rèir na combaist innse dhuinn mun aimsir a tha romhainn / The direction of the wind can help us predict the weather, according to traditional lore. Àirde na gaoithe agus ro-innse na h-aimsir Tha seanfhacal … Continue reading

Posted in coastal, Folklore, Gaelic, History, Marine, sea life, SNH, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , ,

Creagan, Aibhnichean is Minn a’ Leum / Crags, Rivers and Leaping Kids

Tha minn a’ nochdadh gu tric air aghaidh na tìre air a’ Ghàidhealtachd /  Young goats appear in many places in Scotland’s Gaelic landscape. Creagan, Aibhnichean is Minn a’ Leum Ann an monadh Chinn Tìre, deas air an Tairbeart, tha abhainn … Continue reading

Posted in deer, Folklore, Gaelic, SNH, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Faoileagan nan Seanfhaclan / Seagulls of Many Proverbs

Tha na faoileagan a’ nochdadh ann an mòran sheanfhaclan is abairtean / Seagulls appear in large number of Gaelic proverbs and observations about nature Faoileagan nan Seanfhaclan Tha e iongantach na th’ againn de sheanfhaclan co-cheangailte ri faoileagan. Bidh sibh … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized

Crios Gaisgich, Aspirin agus Tì / ‘Cuchullin’s Belt’, Aspirin and Tea

Seo àm math dhen bhliadhna airson a bhith a’ faicinn agus a’ cruinneachadh lus a tha co-cheangailte ri fear de na gaisgich as ainmeile againn / This is a great time to see and forage a plant named for one … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized

A’ Mhuc Bheag Reamhar a Bhios a’ Puthadaich / The Little Fat Puffing ‘Pig’

Tha grunn fhaclan Gàidhlig airson ‘porpoise’; thàinig am fear as cumanta on Albais / There are many Gaelic names for the common or harbour porpoise; the most common came into the language from Scots A’ Mhuc Bheag Reamhar a Bhios … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized

Lusan a tha a’ Casg na Fala / Blood-staunching Plants

Tha grunn lusan dùthchasach air an tomhas mar èifeachdach ann a bhith a’ casg sileadh fala à lotan / A number of our native plants have been traditionally used to help prevent blood flow from skin wounds Lusan a tha … Continue reading

Posted in Gaelic, Scottish Natural Heritage

Èildean ann an Ainmean-àite / Hinds in Place-names

Tha am facal eilid a’ nochdadh gu tric ann an ainmean-àite air a’ Ghàidhealtachd, mar a tha Ruairidh MacIlleathain a’ mìneachadh / The Gaelic name for the red deer hind appears frequently in the Highland landscape, as Roddy Maclean explains. … Continue reading

Posted in Gaelic, Scottish Natural Heritage

Faclan eile airson ‘Madadh-allaidh’ / Gaelic words for ‘Wolf’

Tha an t-uabhas fhaclan Gàidhlig a tha a’ seasamh airson ‘madadh-allaidh’ / There is a large number of Gaelic words meaning ‘wolf’. Faclan eile airson ‘Madadh-allaidh’ Tha an t-uabhas de cheann-fhaclan ann am Faclair Dwelly a sheasas airson na Beurla … Continue reading

Posted in Gaelic, Scottish Natural Heritage