Lusan a tha a’ Casg na Fala / Blood-staunching Plants

Tha grunn lusan dùthchasach air an tomhas mar èifeachdach ann a bhith a’ casg sileadh fala à lotan / A number of our native plants have been traditionally used to help prevent blood flow from skin wounds

Lusan a tha a’ Casg na Fala

Bha na Gàidheil riamh measail air cuid de lusan agus fungasan mar leigheas airson sruthadh fala air taobh a-muigh na bodhaig. Nam measg tha am maraiche no scurvygrass, lus beag a tha a’ fàs os cionn tiùrr a’ chladaich, a’ chaochag (common puffball) ann an cruth pùdair agus sailm de fhreumhaichean na deanntaig. Tha an slàn-lus (ribwort plantain) agus cuach Phàdraig (greater plantain) càirdeach do chèile, agus bha iad air an aithneachadh gu traidiseanta mar lusan a ghabhadh cleachdadh (duilleagan agus sùgh) airson fuil a chasg. Agus bha co-dhiù aon chraobh am measg nan lusan casgaidh. Tha sailm-dharaich ann am Faclair Dwelly, a’ ciallachadh sailm (decoction) de rùsg an daraich a chuireas casg air sileadh fala.

Ribwort plantain (Plantago lanceolata) growing in the Battleby meadow ©Lorne Gill/SNH

©Lorne Gill/SNH

Ge-tà, ’s e Lus Chasgadh na Fala no Lus na Fala (mar a chanar ris anns an Eilean Sgitheanach) as cliùitiche am measg nan Gàidheal mar luibh dhùthchasach a chuireas stad air sruthadh fala. Faodar na duilleagan iteach dhen lus seo (ris an canar yarrow ann am Beurla) a bhith air am pasgadh timcheall lot no faodar an suathadh air an lot airson sùgh leigeil asta. No faodar na duilleagan a chagnadh sa bheul, agus uisge-beòil a leigeil air an lot. Airson stad a chur air leum-sròine, bhiodh na seann Ghàidheil a’ blàthachadh duilleagan an luis ann am bainne, agus an lionn a shuathachadh air taobh a-staigh nan cuinneanan le ite.

Bu chòir a bhith soilleir gu bheil Lus Chasgadh na Fala, agus na lusan eile a chaidh ainmeachadh shuas, air am moladh airson lotan air a’ chraiceann a-mhàin. Cha bu chòir an gabhail air an taobh a-staigh no san stamaig ach a-mhàin le comhairle bho chuideigin a tha fìor eòlach air leigheas.

Oak sapling. ©Lorne Gill For information on reproduction rights contact the Scottish Natural Heritage Image Libary on tel. 01738 444177 or www.snh.org.uk

©Lorne Gill

Blood-staunching Plants in Gaelic Scotland

There are traditions among Scotland’s Gaels of usage of a number of native plants and fungi in order to staunch blood-flow. Species include the seashore maraiche ‘scurvygrass’, powdered caochag ‘puffball fungus’ and a decoction of the roots of the deanntag ‘nettle’. The ribwort plantain is slàn-lus ‘healing plant’ in Gaelic and, like its relative the greater plantain, cuach Phàdraig ‘St Patrick’s quaich’, it was recognised as another species whose leaves and juice, applied to a wound, could stem a haemorrhage. And trees were not entirely ignored. Dwelly’s Gaelic dictionary defines sailm-dharaich as a decoration of oak bark, used to staunch blood.

A flowering stinging nettle (Urtica dioica). ©Lorne Gill/SNH

©Lorne Gill/SNH

However, it is the delicate feathery-leaved yarrow that is most highly regarded as a cure for haemorrhage. Among the six recorded Gaelic names for the species, two refer specifically to that property – Lus Chasgadh na Fala ‘the plant that stops the blood’ and, on Skye, Lus na Fala ‘the blood plant’. The leaves can be wrapped around a cut or rubbed on the wound to release the juices. Alternatively, the leaves were chewed and the saliva dropped on the wound. To stop a bleeding nose, the plant would traditionally be warmed in milk, and the solution applied to the inside of the nostrils with a feather.

It should be noted that yarrow, and other plants mentioned above, are recommended only for external usage e.g. wounds to the skin. They should not be taken internally without expert advice.

This entry was posted in Gaelic, Scottish Natural Heritage. Bookmark the permalink.