Ainmean Gàidhlig air na Maoraich / Gaelic Names for Marine Molluscs

Tha liosta de dh’ainmean Gàidhlig airson 85 maoraich a ghabhas lorg timcheall costa na h-Alba air a dhol a-mach gu co-chomhairleachadh poblach / A list of proposed standard Gaelic names for 85 marine mollusc species in Scottish waters has gone out to public consultation.

Northern cowrie and Spotted cowrie -SNH

Northern cowrie and Spotted cowrie (C) SNH

Trusadh Ainmean nam Maorach

Tha pròiseact airson ainmean coitcheann aontachadh do na sligean-mara as cumanta timcheall oirthir na h-Alba a-nise a’ sireadh beachd a’ phobaill air na h-ainmean a chaidh a thaghadh. Mar phàirt dhen phròiseact, rinneadh rannsachadh litreachais agus chaidh agallamhan a chumail le ceithir duine deug, a’ chuid as motha aca sna h-Eileanan an Iar, airson na h-ainmean a tha iad fhèin a’ cleachdadh a chlàradh. Far nach robh ainm Gàidhlig ri fhaighinn airson gnè maoraich, chruthaich an sgioba-phròiseict ainm ùr, stèidhichte air feartan na slige no air a h-ainm ann am Beurla. Chuir iad ri chèile cuideachd briathrachas co-cheangailte ri maoraich – agus bidh sin mar an ceudna mar phàirt dhen cho-chomhairleachadh.

Limpit-D8835

Limpits (C) SNH

“Fo shar-stiùir an eag-eòlaiche chladaich, an t-Àrd-ollamh Stiùbhart Aonghas, tha ar sgioba-phròiseict bheag air ainmean Gàidhlig a thaghadh airson 85 gnèithean,” tha Oifigear Gàidhlig SNH, Robyn Ireland, ag ràdh. “Tha ar rannsachadh a’ sealltainn gu bheil grunn ainmean uaireannan air an aon ghnè mhaoraich, agus gun do chailleadh na h-ainmean airson cuid eile uile-gu-lèir. Airson foghlam agus ghnothaichean nàiseanta, a bharrachd air sgìrean far a bheil a’ Ghàidhlig lag an-diugh, bha sinn airson ainmean a mholadh do luchd-labhairt na Gàidhlig, tidsearan agus luchd-ionnsachaidh airson ’s gum biodh iad misneachail a thaobh a bhith a’ cleachdadh a’ chànain air a’ chladach agus ann an co-cheangal ris a’ mhuir.”

Gheibhear lorg air a’ cho-chomhairleachadh aig www.nature.scot/gaelic-names-marine-molluscs; dùnaidh e Dihaoine 15 Ògmhios 2018.

Gathering Names for Shellfish

1bfa07b1341b41ce89bb885b01d839c8

Hermit crab in a borrowed shell – (C) SNH

An SNH project to create a standard Gaelic name list for the more common marine molluscs found in our waters is now open for public consultation, with the nomenclature team hoping that the general public will feed in their opinions on the suggested names.

The project involved an extensive literature search and subsequent interviews with 14 Gaelic-speaking informants, most of them in the Western Isles, with the purpose of finding extant names for shellfish and creating new names where no recorded form exists. The project team also put together a vocabulary of Gaelic terms associated with marine molluscs, which is likewise part of the public consultation.

3ecbb445e5e74938865c84a45c72685e

Horse mussels

“Under the expert direction of coastal ecologist, Professor Stewart Angus, our small project team has come up with recommended Gaelic names for 85 species,” says SNH’s Gaelic Officer, Robyn Ireland. “Our research showed us that some species have multiple names, while in other cases the names have been lost entirely. For the purposes of education and national discourse, as well as for locations where Gaelic is no longer widely spoken, we wanted to provide species names for Gaelic-speakers, teachers and learners so that they might be encouraged to use the language on the seashore and in connection with the marine environment.”

The consultation can be accessed at nature.scot and closes on Friday 15 June 2018.

A flame shell on a maerl bed.

A flame shell on a maerl bed (C) SNH

This entry was posted in beach, beaches, coastal, cowries, Gaelic, Marine, sea life, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.