Ainmean-àite Loch Abar air an Comharrachadh ann an Leabhran Ùr / Place-Names of Lochaber Celebrated in New Booklet

Tha Dualchas Nàdair na h-Alba (SNH) agus Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA) air obrachadh còmhla a-rithist gus leabhran ùr a dhèanamh air cruth-tìre agus ainmean-àite Àrasaig agus Loch Seile, a’ cleachdadh fiosrachadh farsaing às an sgìre agus rannsachadh eachdraidheil.

Còmhdach an leabhrain ùr A’ Ghàidhlig air Aghaidh na Tìre: Garbh-Chrìochan Loch Abar Cover of the new booklet Gaelic in the Landscape: The Rough Bounds of Lochaber

Còmhdach an leabhrain ùr A’ Ghàidhlig air Aghaidh na Tìre: Garbh-Chrìochan Loch Abar
Cover of the new booklet Gaelic in the Landscape: The Rough Bounds of Lochaber

B’ e Dr Heather Clyne, a bhuineas dhan sgìre, a bha an sàs ann a bhith a’ cruinneachadh nan ainmean-àite agus ‘s i a fhuair  taic agus trèanadh bho Dr Jake King aig AÀA.  Chùm Heather agallamhan cuide ri muinntir na sgìre agus rè na pròiseict chaidh barrachd na ceud ainm a chlàradh uile gu lèir. Bha gu leòr sgeulachdan inntinneach an lùib nan ainmean agus cuid nach do nochd ann an clò a-riamh roimhe. Mar eisimpleir ‘Clach a’ Phuist’ a bha na seòrsa de bhogsa-phuist far am biodh cìobairean a’ fàgail litrichean fon chloich. Cuideachd, tha Tòrr a’ Phrionnsa agus a rèir na sgeulachd b’ ann an sin a stad am Prionnsa Teàrlach greiseag nuair a bha a’ dol a Ghleann Fhionnainn.

Car an Daimh (bend of the deer) A rèir aithris b’ ann aig Car an Daimh a rugadh Oisean.  In folklore, Car an Daimh is said to be the birthplace of Ossian, legend of the epic Gaelic poems.

Car an Daimh (bend of the deer)
A rèir aithris b’ ann aig Car an Daimh a rugadh Oisean.
In folklore, Car an Daimh is said to be the birthplace of Ossian, legend of the epic Gaelic poems.

Gus leth-bhreac den leabhrain dà-chànanach seo fhaighinn, a tha saor an asgaidh, cuir fios gu pubs@snh.gov.uk no 01738 458530. Tha an leabhran cuideachd ri fhaighinn mar pdf air ar làrach-lìn.

Tha a’ chiad cho-obrachadh le AÀA ‘A’ Ghàidhlig air Aghaidh na Tìre – Ainmean-àite ann an Ìle agus Diùra’ cuideachd ri fhaighinn mar pdf.

Leac na h-Uinneige (the slab of the window) Thar nam mìltean bhliadhnaichean, tha uisge air toll fhàgail sa chloich a tha coltach ri uinneag.  Over the millennia a hole has been worn into the stone by the water which resembles a window.

Leac na h-Uinneige (the slab of the window)
Thar nam mìltean bhliadhnaichean, tha uisge air toll fhàgail sa chloich a tha coltach ri uinneag.
Over the millennia a hole has been worn into the stone by the water which resembles a window.

SNH and Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA) have once again teamed-up to produce a new booklet on the landscape and place-names, this time for Arisaig and Loch Shiel, using in depth local knowledge and historical research.

Blàr na Caillich’ Buidhe (the field of the yellow old woman)

Blàr na Caillich’ Buidhe (the field of the yellow old woman)

Local volunteer Dr Heather Clyne, who has family connections with the area, undertook the task of collecting place-names with support and training from Dr Jake King at AÀA.  Heather was involved in interviewing and recording local people and over a hundred place-names were collected in total. Some fascinating stories associated with the names were also recorded, many of which have never appeared in print before. Examples include Clach a’ Phuist (the post stone), a post box of sorts; shepherds would leave post under this stone for each other. Also, Tòrr a’ Phrionnsa (the hill of the prince) where Bonnie Prince Charlie reputedly stopped on his way to Glen Finnan.

For a free copy of the bilingual booklet, email pubs@snh.gov.uk or phone 01738 458530. A Pdf version of the booklet is also available on our website.

Our first AAA collaboration, ‘Gaelic in the Landscape – Place-names in Islay and Jura‘ is also available as a pdf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.